Koi Supplies - Koi dealer - Koi Ponds - Koi Pond Supplies - koi Food - Pond Construction
February 01, 2023

Pond Filtration K1 Micro Bead Filters K1 Micro Bead Filter 24

K1 Micro Bead Filter 24

K1 Micro Bead Filter 24
Evolution Aqua K1 Micro Bead Filter 24
SKU Description Price Order
K1MBF24 K1 Micro Bead Filter 24 £ 1095.00 Add To Cart

More K1 Micro Bead Filters

K1 Micro Bead Filter 20
K1 Micro Bead Filter 20
From £995.00
K1 Micro Bead Filter 30
K1 Micro Bead Filter 30
From £1495.00
K1 Micro Bead Filter 36
K1 Micro Bead Filter 36
From £1995.00