Koi Supplies - Koi dealer - Koi Ponds - Koi Pond Supplies - koi Food - Pond Construction
January 31, 2023

Pond Filtration K1 Micro Bead Filters K1 Micro Bead Filter 30

K1 Micro Bead Filter 30

K1 Micro Bead Filter 30
Evolution Aqua K1 Micro Bead 30 Filter
SKU Description Price Order
K1MBF30 K1 Micro Bead Filter 30 £ 1495.00 Add To Cart

More K1 Micro Bead Filters

K1 Micro Bead Filter 20
K1 Micro Bead Filter 20
From £995.00
K1 Micro Bead Filter 24
K1 Micro Bead Filter 24
From £1095.00
K1 Micro Bead Filter 36
K1 Micro Bead Filter 36
From £1995.00